คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพจมาน เจริญดง
ตำแหน่ง : ประธาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสุธี บุญเลิศ
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงทองประสม พรมวาส
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวิสา สอนหมื่น
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายนัทธี สะเบา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอรรถพร มีสุข
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสหฤทธิ์ เดชารัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศุภาพร พาสวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที 2