คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระ ฮวดเฮง
ตำแหน่ง : ประธาน
ผู้แทนจาก : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเรือง แววพุก
ตำแหน่ง : รองประธาน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวน้ำผึ้ง คงเหม็ง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบัติ สุบุผา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางมุลตรี พรมเริง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางราตรี วาหะรัมย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางกงทอง ศรีนอก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายชำนาญ โนนกล่ำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอุบล คามวัลย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรศักดิ์ ทศนักข์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวิจิตรรัตนธรรม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระสมุห์มงคล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายกรพรหม ปัญจสุทรานนท์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางหวานใจ พรหมเจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววันเพ็ญ หนองตะไกร
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ