ทำเนียบครูและบุคลากร

นางสาววันเพ็ญ หนองตะไกร
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
กศ.ม.การบริหารการศึกษา

นางสาวปุญญาพร ใจสันเทียะ
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวจิรารัตน์ ศรีนนท์
ครูชำนาญการ
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางมณีรัตน์ สมนึก
ครูชำนาญการ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสมปอง บุษบง
ครูชำนาญการ
กศ.บ.ปฐมวัย
กศ.ม.การบริหารการศึกษา

ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสาวดรัณภัทร ทิวแพ
ครชำนาญการ
ศษ.บ.นาฏศิลป์
กศ.ม.การบริหารการศึกษา

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวหทัยชนก อยู่ชื่น
ครูชำนาญการ
ค.บ.ภาษาไทย
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวเนตรนภา คงศิลป์
ครูชำนาญการ
ศษ.บ.การศึกษาปฐมวัย
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวญาดา โชติช่วง
ครู
กศ.บ.การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวศิริพร คลังแก้ว
ครู
ค.บ.การประถมศึกษา

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นายกรณ์ รัตธิจันทา
ครู
ค.บ.สังคมศึกษา

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวสุมิตตา เติมกระโทก
ครู
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวอัญธิการ์
ครู
ศศบ.ภาษาไทย

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายสมภบ ทานกระโทก
ครูผู้ช่วย
ค.บ.ฟิสิกส์

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4